Kurs om CE-märkning och maskinsäkerhet

En kurs inom CE-märkning och maskinsäkerhet är utformad för att lära dig om definitionen och kraven för tillverkare och användare av maskiner. Kursen på FA-kurs kommer också att gå igenom andra direktiv som kan påverka maskiner. Dessutom kommer viktiga lagar och direktiv som produktansvarslagen, EMC-direktivet, ATEX-direktivet och LVD-direktivet att behandlas. I slutet av kursen ska du kunna tolka de vanligaste standarderna.

Vad är en maskin?

En maskin definieras som en sammansättning av sammanlänkade delar eller komponenter, varav minst en är rörlig, i syfte att utföra föreskrivna åtgärder för att uppnå ett förutbestämt resultat. När de flesta människor tänker på maskiner tänker de på tung utrustning som grävmaskiner eller kranar. Maskiner omfattar dock även mindre apparater som hårtorkar eller gräsklippare.

Vad är maskindirektivet?

Maskindirektivet skapades för att förbättra säkerheten för arbetstagare som använder maskiner. Direktivet kräver att alla tillverkare placerar en CE-märkning på sina maskiner för att visa att de uppfyller minimikraven på säkerhet.

CE-märkningen är en symbol som visar att produkten har bedömts av tillverkaren och uppfyller alla relevanta hälso-, säkerhets- och miljöskyddskrav inom EU. CE-märkningen måste fästas på en produkt innan den får säljas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

För att en maskin ska få en CE-märkning måste den uppfylla alla relevanta grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i bilaga I till direktivet. Dessa krav omfattar aspekter som bullernivåer, vibrationsexponering, ergonomi, elsäkerhet osv.

När en maskin har bedömts vara säker genom att den uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav, kommer den sedan att utfärdas med ett CE-certifikat av ett ackrediterat organ.

Certifikatet innehåller en förteckning över alla standarder som maskinen i fråga har uppfyllt och bekräftar att den är säker att använda. Det är viktigt att notera att ett CE-certifikat inte innebär att maskinen inte längre kan förbättras eller uppdateras – det betyder helt enkelt att den vid tidpunkten för bedömningen ansågs säker att använda.

I takt med att tekniken utvecklas och nya risker identifieras måste tillverkarna kontinuerligt utvärdera sina produkter för att se till att de fortfarande uppfyller alla relevanta krav och uppdatera sina certifikat i enlighet med detta.

CE-märkning är obligatorisk för alla produkter som säljs inom EES. Syftet med CE-märkningen är att visa att en produkt uppfyller alla relevanta krav på hälsa, säkerhet och miljöskydd. För att en produkt ska få en CE-märkning måste den först uppfylla alla väsentliga krav som anges i bilaga I till det relevanta direktivet. När dessa krav har uppfyllts kan tillverkaren ansöka om ett certifikat från ett ackrediterat organ. Det är viktigt att notera att ett CE-certifikat inte innebär att en produkt inte längre kan förbättras – det betyder bara att produkten vid tidpunkten för bedömningen ansågs säker att använda enligt gällande standarder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *